बंद

  जिल्हा न्यायायलयाबद्दल

  दि-०५ नोव्हेंबर १९२८ रोजी मा. सर चार्ल्स गॉर्डन हिल फाॅसेट, केटी आय.सी.एस. पुईस्ने न्यायमुर्ती मुंबई उच्च न्यायालय यांनी ही न्यायालयीन इमारत खुली घोषीत केली. या इमारतीची रचना/आराखडा मुंबई सरकारच्या सल्लागार वास्तुविशारदच्या यांच्याकडुन करण्यात आली होती. ही इमारत सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मुख्यालय कार्यालयातील अधिकारांच्या देखरेखेखाली बांधण्यात आली.
  तसेच या इमारतीचा अंदाजे मंजूर झालेला खर्च रुपये २०,००,०००/- (रुपये वीस लाख फक्त) इतका होता व प्रत्यक्षात खर्च रुपये १९,५०,०००/- (रुपये एकोणीस लाख पन्नास हजार फक्त) इतका होता. या इमारतीचे बांधकाम दिनांक २४ नाेव्हेंबर १९२३ रोजी पूर्ण होणे अपेक्षीत होते परंतु ते दि-३१ ऑक्टोंबर १९२८ रोजी पूर्ण झाले. या इमारतीचा आराखडा व बांधकामासाठी खालील अधिकारी यांनी योगदान दिले. त्यामध्ये सल्लागार वास्तुविशारद एस. वुड्स हिल (ए.आर.आय.बी., ए.एफ.यु.बी.ए.) सल्लागार वास्तुविशारद जे. मर्सर, (एल.आर.आय.बी.ई.), कार्यकारी अभियंता ई.पी.वॉस्टर, (ए.एम.आय.सी.ई), पी.एल.बॉवर्स (सी.आय.ई.एम.सी., ए.एम.आय.सी.ई) कार्यकारी अभियंता ए.ई.शार्प, (बी.एस.सी., ए.एम.आय.सी.ई.) आणि सहाय्यक अभियंता, जे. के. पान्से व ठेकेदार के. बी. मांडके.

  अधिक वाचा
  मुख्य न्यायमूर्ती
  मुख्य न्यायमूर्ती सरन्यायाधीश श्री. देवेंद्र कुमार उपाध्याय
  प्रशासकीय न्यायाधीश
  प्रशासकीय न्यायाधीश न्यायमूर्ती श्रीमती रेवती मोहिते डेरे
  Mahandra K. Mahajan
  जिल्हा व सत्र न्यायाधीश श्री. महेंद्र के. महाजन
  सर्व पहा

  ई- न्यायालय सेवा

  ई न्यायालय सेवा उपयोजक (अँप)

  भारतातील दुययम न्यायालयांतील तसेच बहुतांश उच्च न्यायालयातील प्रकरणांची माहिती देते व दिनदर्शिका, सावधानपत्र (कॅव्हिएट) शोध आणि न्यायालय परिसराचे नकाशावर स्थान या सुविधा पुरविते.

  परतीच्या एस.एम.एस. व्दारे तुमच्या केसची सद्यस्थिती जाणून घ्या
  एस.एम.एस.
  ई न्यायालय 9766899899 या क्रमांकावर पाठवावा